دانشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت ۱۸-۲۰۱۷

کانون دانشجویان ایرانی مقیم ترکیه_ دانشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت ۱۸-۲۰۱۷ و نحوه ارزشیابی مدارک دانشگاههای غیر تایید اعلام شد.

رای صادره در دویست و بیست و پنجمین جلسه شورای عالی ارزشیابی مدارک دانش آموختگان خارج از کشور مورخ ۲۷/۷/۹۵ در خصوص بازنگری در لیست دانشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت جهت ورودی های سال تحصیلی ۱۸-۲۰۱۷ :
نظریه شورا :
<< با بررسی های کارشناسی مد نظر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و در نظر گرفتن ۷۰۰ دانشگاه برتر QS ، ۸۰۰ دانشگاه برتر Times و ۵۰۰ دانشگاه برتر Sanghai ، لیست نهایی دانشگاههای خارج از کشور مورد تایید وزارت متبوع جهت ورودی های سال تحصیلی۱۸-۲۰۱۷ در رشته های مرتبط علوم پزشکی به شرح جدول پیوست اعلام میگردد. لازم به ذکر است این لیست سالانه مورد بازبینی و بازنگری قرار گرفته و از سال تحصیلی مذکور صرفا دانشگاههای موجود در این لیست جهت ادامه تحصیل مورد تایید بوده و مدارک صادره طبق ضوابط قابل ارزشیابی خواهد بود.

 

قابل توجه دانش آموختگان رشته های دکترای عمومی پزشکی، دکترای عمومی دندانپزشکی و داروسازی با تاریخ ورود بعد از آگوست ۲۰۰۹ از دانشگاههای غیر تایید:
به اطلاع دانش آموختگان رشته های دکترای عمومی پزشکی، دکترای عمومی دندانپزشکی و داروسازی با تاریخ ورود بعد از آگوست ۲۰۰۹ از دانشگاههای غیر تایید از نظر وزارت متبوع میرساند بر اساس آخرین مصوبات شورایعالی مدارک ایشان با شرایط ذیل قابل بررسی و ارزشیابی خواهد بود. لذا متقاضیانی که دارای شرایط ذیل می باشند می توانند با مراجعه به سامانه ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی نسبت به ثبت درخواست و بارگذاری مدارک موثر ذیل در قسمت مربوطه اقدام نمایند:
۱- دارا بودن مدرک بالاتر از دانشگاههای مورد تایید وزارت متبوع
۲- شرکت و قبولی در آزمونهای معتبر بین الملل از نظر شورایعالی ارزشیابی در رشته های مذکور( در حال حاضر اسامی آزمونهای مورد تایید شورایعالی ارزشیابی در آئین نامه مربوطه موجود می باشد و اسامی سایر آزمونهای مورد تایید متعاقبا اعلام خواهد شد).
۳- ارزشیابی مدارک و دریافت مجوز کار از کشورهایی که دارای دانشگاه مورد تایید از نظر وزارت متبوع می باشند.
لازم به ذکر است پس از ارائه مدارک و مستندات، پرونده در کمیسیون ارزشیابی مدارک مطرح و تصمیم گیری خواهد شد.