قانون کار برای اتباع خارجی


کانون دانشجویان ایرانی مقیم ترکیه – مطابق قانون شماره ۴۸۱۷ در مورد اجازه کار برای اتباع بیگانه که از سپتامبر ۲۰۰۳ در جریان است، اتباع بیگانه قبل از شروع بکار در ترکیه – بصورت مستقل یا غیر مستقل – باید از وزارت کار و امور اجتماعی اجازه کار بگیرند.

چگونه می توانید در ترکیه کار کنید؟


اتباع خارجی که دارای اقامت بمدت حداقل شش ماه می باشند، حق درخواست اجازه کار دارند.
مطابق قانون اجازه کار به سه نوع است: اجازه کار برای مدت معین، اجازه کار برای مدت نامعلوم، و اجازه کار مستقل.
اجازه کار برای مدت معین
بعنوان یک فرد خارجی شما می توانید “برای اجازه کار برای مدت معین” در سمت مشخص در یک محل کار ویا تشکیلات اقتصادی برای حداکثر یکسال تقاضای اجازه کار نمایید. وزارت کار برای تصمیم گیری در مورد تقاضای شما موارد زیر را در نظر میگیرد: وضعیت بازار کار، تغییرات در بخش اقتصادی ویا تغییرات کلی در اقتصاد ویا توسعه در نیروی کاری موجود، مدت اجازه اقامت و مدت قرارداد خدمت ویا نوع کار.
اجازه کار برای مدت نامعلوم
اگر بعنوان یک خارجی در ترکیه حداقل بمدت هشت سال بصورت قانونی و بدون وقفه زندگی کرده اید ویا اگر حداقل برای شش سال بطور قانونی کار کرده اید، می توانید برای “اجازه کار برای مدت نامعلوم” اقدام کنید.
اجازه کار مستقل
“اجازه کار مستقل” به منظور کار کردن مستقل به شما داده می شود. این اجازه کار در صورتی به شما داده می شود که حداقل به مدت پنج سال بدون وقفه بصورت قانونی در ترکیه زندگی کرده باشید.

چگونه می توانید اقدام کنید؟
در صورتی که اقامت معتبر داشته باشید، شما و کارفرما باید بطور کتبی تقاضای خود را به وزارت کار و امور اجتماعی ارائه نمایید. وزارت کار و امور اجتماعی در طی نود روز به شما پاسخ خواهد داد.
تحت چه شرایطی تقاضای شما رد می شود؟
مطابق قانون شماره ۴۸۱۷، تحت شرایط زیر تقاضای شما زمانی رد می شود که:
الف) وضعیت بازار کار و توسعه در امور کاری، و همچنین تغییرات در اوضاع اقتصادی در رابطه با استخدام برای دادن اجازه کار مناسب نباشد،
ب) شخصی در این کشور با همان مهارتهایی که شما دارید در طی چهار هفته پیدا شود که قادر به انجام شغلی باشد که شما تقاضایش را داده اید.
ج) دارای اجازه اقامت معتبر نباشید.
د) درخواست قبلی شما رد شده باشد و شما درخواست مجدد برای کار در همان محل کار یا شغل در طی یکسال پس از رد شدن بدهید.
ه) استخدام شما امنیت ملی ترکیه، نظم عمومی، امنیت کلی، نفع عمومی، اخلاق و بهداشت عمومی را به خطر بیندازد.
حق اقدام قانونی
بعنوان شخص ذی نفع که بدنبال کار میگردد، میتوانید در طی سی روز پس از ابلاغ، اعتراض خود را نسبت به تصمیم وزارتخانه بیان دارید.
درصورتیکه اعتراض شما توسط وزارتخانه رد شود، می توانید به دادگاه اداری استیناف نمایید.
نکات مفید
برای کار در ترکیه:
* باید اجازه اقامت معتبر برای مدت حداقل شش ماه داشته باشید.
* باید کارفرمایی که تمایل به دادن کار به شما باشد پیدا کنید.
* باید فرم تقاضانامه را به زبان ترکی پر کرده چهار نسخه از آنرا ارائه دهید.
برای مدارک مورد نیاز لطفآ به سایت اینترنتی وزارت کار در ذیل مراجعه کنید:
http://www.yabancicalismaizni.gov.tr