فهرست دانشگاههای خصوصی و دولتی در ترکیه

TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİ

شماره

نام

تاسیس

شهر

نوع

وب‌سایت

۱ Abant İzzet Baysal Üniversitesi ۱۹۹۲ Bolu Devlet ibu.edu.tr
۲ Abdullah Gül Üniversitesi ۲۰۱۰ Kayseri Devlet agun.edu.tr
۳ Acıbadem Üniversitesi ۲۰۰۷ İstanbul Vakıf acibadem.edu.tr
۴ Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ۲۰۱۱ Adana Devlet adanabtu.edu.tr
۵ Adıyaman Üniversitesi ۲۰۰۶ Adıyaman Devlet adiyaman.edu.tr
۶ Adnan Menderes Üniversitesi ۱۹۹۲ Aydın Devlet adu.edu.tr
۷ Afyon Kocatepe Üniversitesi ۱۹۹۲ Afyonkarahisar Devlet aku.edu.tr
۸ Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ۲۰۰۷ Ağrı Devlet agri.edu.tr
۹ Ahi Evran Üniversitesi ۲۰۰۶ Kırşehir Devlet ahievran.edu.tr
۱۰ Akdeniz Üniversitesi ۱۹۸۲ Antalya Devlet akdeniz.edu.tr
۱۱ Aksaray Üniversitesi ۲۰۰۶ Aksaray Devlet aksaray.edu.tr
۱۲ Alanya Hamdullah Emin Pasa Üniversitesi ۲۰۱۱ Antalya Vakıf
۱۳ Altın Koza Üniversitesi ۲۰۱۱ Ankara Vakıf altinkoza.edu.tr
۱۴ Amasya Üniversitesi ۲۰۰۶ Amasya Devlet amasya.edu.tr
۱۴ Anadolu Üniversitesi ۱۹۵۸ Eskişehir Devlet anadolu.edu.tr
۱۵ Ankara Üniversitesi ۱۹۴۶ Ankara Devlet ankara.edu.tr
۱۶ Ankara Bilge Üniversitesi ۲۰۱۱ Ankara Vakıf bilge.edu.tr
۱۷ Ardahan Üniversitesi ۲۰۰۸ Ardahan Devlet ardahan.edu.tr
۱۸ Artvin Çoruh Üniversitesi ۲۰۰۷ Artvin Devlet artvin.edu.tr
۱۹ Atatürk Üniversitesi ۱۹۵۷ Erzurum Devlet atauni.edu.tr
۲۰ Atılım Üniversitesi ۱۹۹۶ Ankara Vakıf atilim.edu.tr
۲۱ Avrasya Üniversitesi ۲۰۱۰ Trabzon Vakıf avrasya.edu.tr/
۲۲ Bahçeşehir Üniversitesi ۱۹۹۸ İstanbul Vakıf bahcesehir.edu.tr
۲۳ Balıkesir Üniversitesi ۱۹۹۲ Balıkesir Devlet balikesir.edu.tr
۲۴ Bartın Üniversitesi ۲۰۰۷ Bartın Devlet bartin.edu.tr
۲۵ Başkent Üniversitesi ۱۹۹۴ Ankara Vakıf baskent.edu.tr
۲۶ Batman Üniversitesi ۲۰۰۷ Batman Devlet batman.edu.tr
۲۷ Bayburt Üniversitesi ۲۰۰۷ Bayburt Devlet bayburt.edu.tr
۲۸ Beykent Üniversitesi ۱۹۹۷ İstanbul Vakıf beykent.edu.tr
۲۹ Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi ۲۰۱۰ İstanbul Vakıf bezmialem.edu.tr
۳۰ Bilecik Üniversitesi ۲۰۰۷ Bilecik Devlet bilecik.edu.tr
۳۱ Bingöl Üniversitesi ۲۰۰۷ Bingöl Devlet bingol.edu.tr
۳۲ Bitlis Eren Üniversitesi ۲۰۰۷ Bitlis Devlet bitliseren.edu.tr
۳۳ Boğaziçi Üniversitesi ۱۸۶۳/۱۹۷۱ İstanbul Devlet boun.edu.tr
۳۴ Bozok Üniversitesi ۲۰۰۶ Yozgat Devlet bozok.edu.tr
۳۵ Bursa Orhangazi Üniversitesi ۲۰۱۱ Bursa Vakıf bou.edu.tr
۳۶ Bursa Teknik Üniversitesi ۲۰۱۰ Bursa Devlet btu.edu.tr
۳۷ Canik Başarı Üniversitesi ۲۰۱۰ Samsun Vakıf basari.edu.tr
۳۸ Celal Bayar Üniversitesi ۱۹۹۲ Manisa Devlet bayar.edu.tr
۳۹ Cumhuriyet Üniversitesi ۱۹۷۴ Sivas Devlet cumhuriyet.edu.tr
۴۰ Çankaya Üniversitesi ۱۹۹۷ Ankara Vakıf cankaya.edu.tr
۴۱ Çağ Üniversitesi ۱۹۹۷ Mersin Vakıf cag.edu.tr
۴۲ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ۱۹۹۲ Çanakkale Devlet comu.edu.tr
۴۳ Çankırı Karatekin Üniversitesi ۲۰۰۷ Çankırı Devlet karatekin.edu.tr
۴۴ Çukurova Üniversitesi ۱۹۷۳ Adana Devlet cu.edu.tr
۴۵ Deniz Harp Okulu ۱۷۷۳ İstanbul Devlet dho.edu.tr
۴۶ Dicle Üniversitesi ۱۹۷۴ Diyarbakır Devlet dicle.edu.tr
۴۷ Doğuş Üniversitesi ۱۹۹۷ İstanbul Vakıf dogus.edu.tr
۴۸ Dokuz Eylül Üniversitesi ۱۹۸۲ İzmir Devlet deu.edu.tr
۴۹ Dumlupınar Üniversitesi ۱۹۹۲ Kütahya Devlet dpu.edu.tr
۵۰ Düzce Üniversitesi ۲۰۰۶ Düzce Devlet duzce.edu.tr
۵۱ Ege Üniversitesi ۱۹۵۵ İzmir Devlet ege.edu.tr
۵۲ Erciyes Üniversitesi ۱۹۷۸ Kayseri Devlet erciyes.edu.tr
۵۳ Erzincan Üniversitesi ۲۰۰۶ Erzincan Devlet erzincan.edu.tr
۵۴ Erzurum Teknik Üniversitesi ۲۰۱۰ Erzurum Devlet erzurum.edu.tr
۵۵ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ۱۹۷۰ Eskişehir Devlet ogu.edu.tr
۵۶ Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi ۲۰۱۰ İstanbul Vakıf fatihsultan.edu.tr
۵۷ Fatih Üniversitesi ۱۹۹۶ İstanbul Vakıf fatihun.edu.tr
۵۸ Fırat Üniversitesi ۱۹۶۷/۱۹۷۵ Elazığ Devlet firat.edu.tr
۵۹ Galatasaray Üniversitesi ۱۹۹۲ İstanbul Devlet gsu.edu.tr
۶۰ Gazi Üniversitesi ۱۹۲۶ Ankara Devlet gazi.edu.tr
۶۱ Gaziantep Üniversitesi ۱۹۸۷ Gaziantep Devlet gantep.edu.tr
۶۲ Gaziosmanpaşa Üniversitesi ۱۹۹۲ Tokat Devlet gop.edu.tr
۶۳ Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü ۱۹۹۲ Kocaeli Devlet gyte.edu.tr
۶۴ Gedik Üniversitesi ۲۰۱۱ İstanbul Vakıf gedik.edu.tr
۶۵ Gediz Üniversitesi ۲۰۰۸ İzmir Vakıf gediz.edu.tr
۶۶ Giresun Üniversitesi ۲۰۰۶ Giresun Devlet giresun.edu.tr
۶۷ Gülhane Askeri Tıp Akademisi ۱۸۹۸ Ankara Devlet gata.edu.tr
۶۸ Gümüşhane Üniversitesi ۲۰۰۷ Gümüşhane Devlet gumushane.edu.tr
۶۹ Hacettepe Üniversitesi ۱۹۶۷ Ankara Devlet hacettepe.edu.tr
۷۰ Hakkari Üniversitesi ۲۰۰۷ Hakkari Devlet hakkari.edu.tr
۷۱ Haliç Üniversitesi ۱۹۹۸ İstanbul Vakıf halic.edu.tr
۷۲ Harran Üniversitesi ۱۹۹۲ Şanlıurfa Devlet harran.edu.tr
۷۳ Hasan Kalyoncu Üniversitesi ۲۰۱۲ Gaziantep Vakıf hku.edu.tr
۷۴ Hitit Üniversitesi ۲۰۰۶ Çorum Devlet hitit.edu.tr
۷۵ Iğdır Üniversitesi ۲۰۰۷ Iğdır Devlet igdir.edu.tr
۷۶ Bilkent Üniversitesi ۱۹۸۴ Ankara Vakıf bilkent.edu.tr
۷۷ İnönü Üniversitesi ۱۹۷۵ Malatya Devlet inonu.edu.tr
۷۸ Işık Üniversitesi ۱۹۹۶ İstanbul Vakıf isikun.edu.tr
۷۹ İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi ۲۰۱۰ İstanbul Vakıf ۲۹mayis.edu.tr/
۸۰ İstanbul Arel Üniversitesi ۲۰۰۷ İstanbul Vakıf arel.edu.tr
۸۱ İstanbul Aydın Üniversitesi ۲۰۰۳ İstanbul Vakıf aydin.edu.tr
۸۲ İstanbul Bilgi Üniversitesi ۱۹۹۴ İstanbul Vakıf bilgi.edu.tr
۸۳ İstanbul Bilim Üniversitesi ۲۰۰۶ İstanbul Vakıf istanbulbilim.edu.tr
۸۴ İstanbul Gelişim Üniversitesi ۲۰۱۱ İstanbul Vakıf gelisim.edu.tr
۸۵ İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi ۲۰۰۸ İstanbul Vakıf ikbu.edu.tr
۸۶ İstanbul Kültür Üniversitesi ۱۹۹۷ İstanbul Vakıf iku.edu.tr
۸۷ İstanbul Medeniyet Üniversitesi ۲۰۱۰ İstanbul Devlet ismu.edu.tr
۸۸ İstanbul Medipol Üniversitesi ۲۰۰۹ İstanbul Vakıf medipol.edu.tr
۸۹ İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ۲۰۱۰ İstanbul Vakıf iszu.edu.tr
۹۰ İstanbul Şehir Üniversitesi ۲۰۰۸ İstanbul Vakıf sehir.edu.tr
۹۱ İstanbul Ticaret Üniversitesi ۱۹۹۲/۲۰۰۱ İstanbul Vakıf iticu.edu.tr
۹۲ İstanbul Üniversitesi ۱۴۵۳/۱۹۳۳ İstanbul Devlet istanbul.edu.tr
۹۳ İstanbul Teknik Üniversitesi ۱۷۷۳/۱۹۴۴ İstanbul Devlet itu.edu.tr
۹۴ İzmir Ekonomi Üniversitesi ۲۰۰۱ İzmir Vakıf ieu.edu.tr
۹۵ İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ۲۰۱۰ İzmir Devlet ikc.edu.tr
۹۶ İzmir Üniversitesi ۲۰۰۷ İzmir Vakıf izmir.edu.tr
۹۷ İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ۱۹۹۲ İzmir Devlet iyte.edu.tr
۹۸ Kadir Has Üniversitesi ۱۹۹۲ İstanbul Vakıf khas.edu.tr
۹۹ Kafkas Üniversitesi ۱۹۹۲ Kars Devlet kafkas.edu.tr
۱۰۰ Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ۱۹۹۲ Kahramanmaraş Devlet ksu.edu.tr
۱۰۱ Karabük Üniversitesi ۲۰۰۷ Karabük Devlet karabuk.edu.tr
۱۰۲ Karadeniz Teknik Üniversitesi ۱۹۵۵ Trabzon Devlet ktu.edu.tr
۱۰۳ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ۲۰۰۷ Karaman Devlet kmu.edu.tr
۱۰۴ Karatay Üniversitesi ۲۰۰۸ Konya Vakıf karatay.edu.tr
۱۰۵ Kara Harp Okulu ۱۸۳۴ Ankara Devlet Kara Harp Okulu
۱۰۶ Kastamonu Üniversitesi ۲۰۰۶ Kastamonu Devlet kastamonu.edu.tr
۱۰۸ Kırıkkale Üniversitesi ۱۹۹۲ Kırıkkale Devlet kku.edu.tr
۱۰۹ Kırklareli Üniversitesi ۲۰۰۷ Kırklareli Devlet kirklareli.edu.tr
۱۱۰ Kilis 7 Aralık Üniversitesi ۲۰۰۷ Kilis Devlet kilis.edu.tr
۱۱۱ Kocaeli Üniversitesi ۱۹۷۶ Kocaeli Devlet kocaeli.edu.tr
۱۱۲ Koç Üniversitesi ۱۹۹۲ İstanbul Vakıf ku.edu.tr
۱۱۳ Konya Üniversitesi ۲۰۱۰ Konya Devlet konya.edu.tr
۱۱۴ Maltepe Üniversitesi ۱۹۹۷ İstanbul Vakıf maltepe.edu.tr
۱۱۵ Mardin Artuklu Üniversitesi ۲۰۰۷ Mardin Devlet artuklu.edu.tr
۱۱۶ Marmara Üniversitesi ۱۸۸۳/۱۹۸۲ İstanbul Devlet marmara.edu.tr
۱۱۷ Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ۲۰۰۶ Burdur Devlet mehmetakif.edu.tr
۱۱۸ Melikşah Üniversitesi ۲۰۰۸ Kayseri Vakıf meliksah.edu.tr
۱۱۹ Mersin Üniversitesi ۱۹۹۲ Mersin Devlet mersin.edu.tr
۱۲۰ Mevlana Üniversitesi ۲۰۰۹ Konya Vakıf mevlana.edu.tr
۱۲۱ Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ۱۸۸۲/۱۹۸۲ İstanbul Devlet msgsu.edu.tr
۱۲۲ Muğla Üniversitesi ۱۹۹۲ Muğla Devlet mugla.edu.tr
۱۲۳ Mustafa Kemal Üniversitesi ۱۹۹۲ Hatay Devlet mku.edu.tr
۱۲۴ Muş Alparslan Üniversitesi ۲۰۰۶ Muş Devlet alparslan.edu.tr
۱۲۵ Namık Kemal Üniversitesi ۲۰۰۶ Tekirdağ Devlet nku.edu.tr
۱۲۶ Nevşehir Üniversitesi ۲۰۰۷ Nevşehir Devlet nevsehir.edu.tr
۱۲۷ Niğde Üniversitesi ۱۹۹۲ Niğde Devlet nigde.edu.tr
۱۲۸ Nuh Naci Yazgan Üniversitesi ۲۰۰۹ Kayseri Vakıf nny.edu.tr
۱۲۹ Okan Üniversitesi ۱۹۹۹ İstanbul Vakıf okan.edu.tr
۱۳۰ Ondokuz Mayıs Üniversitesi ۱۹۷۵ Samsun Devlet omu.edu.tr
۱۳۱ Ordu Üniversitesi ۲۰۰۷ Ordu Devlet odu.edu.tr
۱۳۲ Orta Doğu Teknik Üniversitesi ۱۹۵۶ Ankara Devlet odtu.edu.tr
۱۳۳ Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi ۲۰۰۷ Osmaniye Devlet osmaniye.edu.tr
۱۳۴ Özyeğin Üniversitesi ۲۰۰۷ İstanbul Vakıf ozyegin.edu.tr
۱۳۵ Pamukkale Üniversitesi ۱۹۹۲ Denizli Devlet pamukkale.edu.tr
۱۳۶ Piri Reis Üniversitesi ۲۰۰۸ İstanbul Vakıf pirireis.edu.tr
۱۳۷ Polis Akademisi ۱۹۳۷ Ankara Devlet pa.edu.tr
۱۳۸ Rize Üniversitesi ۲۰۰۶ Rize Devlet rize.edu.tr
۱۳۹ Sabancı Üniversitesi ۱۹۹۴ İstanbul Vakıf sabanciuniv.edu.tr
۱۴۰ Sakarya Üniversitesi ۱۹۷۰ Sakarya Devlet sakarya.edu.tr
۱۴۱ Selçuk Üniversitesi ۱۹۷۵ Konya Devlet selcuk.edu.tr
۱۴۲ Siirt Üniversitesi ۲۰۰۷ Siirt Devlet siirt.edu.tr
۱۴۳ Sinop Üniversitesi ۲۰۰۷ Sinop Devlet sinop.edu.tr
۱۴۴ Süleyman Demirel Üniversitesi ۱۹۹۲ Isparta Devlet sdu.edu.tr
۱۴۵ Süleyman Şah Üniversitesi ۲۰۱۰ İstanbul Vakıf ssu.edu.tr
۱۴۶ Şırnak Üniversitesi ۲۰۰۷ Şırnak Devlet sirnak.edu.tr
۱۴۷ Şifa Üniversitesi ۲۰۱۱ İzmir Vakıf sifa.edu.tr
۱۴۸ TED Üniversitesi ۲۰۰۹ Ankara Vakıf tedu.edu.tr
۱۴۹ TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ۲۰۰۳ Ankara Vakıf etu.edu.tr
۱۵۰ Toros Üniversitesi ۲۰۰۹ Mersin Vakıf toros.edu.tr
۱۵۱ Trakya Üniversitesi ۱۹۸۲ Edirne Devlet trakya.edu.tr
۱۵۲ Tunceli Üniversitesi ۲۰۰۷ Tunceli Devlet tunceli.edu.tr
۱۵۳ Turgut Özal Üniversitesi ۲۰۰۹ Ankara Vakıf turgutozal.edu.tr
۱۵۴ Türk Alman Üniversitesi ۲۰۱۰ İstanbul Devlet tau.edu.tr
۱۵۵ Türk Hava Kurumu Üniversitesi ۲۰۱۱ Ankara Vakıf thk.edu.tr
۱۵۶ Ufuk Üniversitesi ۱۹۹۹ Ankara Vakıf ufuk.edu.tr
۱۵۷ Uludağ Üniversitesi ۱۹۷۵ Bursa Devlet uludag.edu.tr
۱۵۸ Uluslararası Antalya Üniversitesi ۲۰۱۰ Antalya Vakıf antalya.edu.tr
۱۵۹ Uşak Üniversitesi ۲۰۰۶ Uşak Devlet usak.edu.tr
۱۶۰ Üsküdar Üniversitesi ۲۰۱۱ İstanbul Vakıf uskudar.edu.tr
۱۶۱ Yalova Üniversitesi ۲۰۰۷ Yalova Devlet yalova.edu.tr
۱۶۲ Yaşar Üniversitesi ۲۰۰۱ İzmir Vakıf yasar.edu.tr
۱۶۳ Yeditepe Üniversitesi ۱۹۹۶ İstanbul Vakıf yeditepe.edu.tr
۱۶۴ Yeni Yüzyıl Üniversitesi ۲۰۰۹ İstanbul Vakıf yeniyuzyil.edu.tr
۱۶۵ Yıldız Teknik Üniversitesi ۱۹۱۱/۱۹۸۲ İstanbul Devlet yildiz.edu.tr
۱۶۶ Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ۲۰۱۰ Ankara Devlet ybu.edu.tr
۱۶۷ Yüzüncü Yıl Üniversitesi ۱۹۸۲ Van Devlet yyu.edu.tr
۱۶۸ Zirve Üniversitesi ۲۰۰۹ Gaziantep Vakıf zirve.edu.tr
۱۶۹ Zonguldak Karaelmas Üniversitesi ۱۹۹۲ Zonguldak Devlet karaelmas.edu.tr