اشخاص واجد شرایط امتحان یوس (YÖS)

بر اساس ماده f/14 قانون ۶۲۸۷ مندرج در روزنامه رسمی شماره ۲۸۲۶۱ مورخه ۰۱.۰۴.۲۰۱۲  ، دانشگاههایی که قصد پذیرش دانشجویان خارجی را دارند با اخذ مجوز از شورای آموزش عالی کشور ترکیه قادر به پذیرش دانشجویان خارجی تبار می باشند. بر این اساس دانشجویان خارجی تبار که قصد مراجعه و ادامه تحصیل در دانشگاههای کشور ترکیه را دارند باید دارای یکی از شرایط زیر باشند:

A) با شرط فراغت از تحصیل در دوره آموزش متوسطه و یا تحصیل در سال آخر مقطع تحصیلی دبیرستان :

۱) خارجی تبار بودن داوطلب

۲) افرادی که به واسطه تولد در کشور ترکیه به تابعیت این کشور در آمده و سپس با اخذ مجوز از وزارت کشو ترکیه از تابعیت این کشور خارج شده اند و فرزندان ایشان که اسامی آنان در مجوز مذکور درج شده و هنوز به سن قانونی (۱۸ سال تمام ) نرسیده اند ، بر اساس قانون اعطای تابعیت کشور ترکیه مبنی بر استفاده از حقوق ناشی از موارد مذکور، قادر به ابراز شرایط ذکر شده باشند.(بر اساس ماده ۷ قانون ۵۹۰۱ از قوانین اعطای تابعیت کشور ترکیه ، اشخاصی که در خارج کشور ترکیه و یا در داخل کشور ترکیه و به واسطه ازدواج والدین ترک تبار(پدر یا مادر ترک تبار) متولد می گردند تبعه این کشور محسوب می شوند. لذا بر این اساس داوطلبانی که قصد مراجعه به دانشگاه های کشور ترکیه و اخذ پذیرش از طریق استفاده از ظرفیت تخصیص یافته به دانشجویان خارجی تبار را دارند پیشنهاد می گردد قوانین مربوط به اعطای تابعیت این کشور را بطور کامل بررسی نمایند.

۳) افراد خارجی تباری که بواسطه ی مراجعه و احراز شرایط مندرج در قانون اعطای تابعیت کشور ترکیه به تابعیت این کشور در آمده و دارای تابعیت دوگانه می باشند.

۴) 

الف) دانش آموزان ترک تباری که قبل از تاریخ ۰۱/۰۲/۲۰۱۳ سه سال آخر تحصیلات دوره متوسطه ی (دبیرستان) خود را در کشورهای دیگر ( به غیر از قبرس شمالی ) به اتمام رسانده و قصد استفاده از ظرفیت تخصیص یافته به دانشجویان خارجی تبار را دارند . ( دانش آموزانی که تحصیلات دوره ی دبیرستان خود را در خارج از کشور ترکیه (به غیر از قبرس شمالی) و در یکی از مدارس ترک زبانی که با اخذ مجوز از وزارت آموزش و پرورش کشور ترکیه به فعالیت خود ادامه می دهند نیز مشمول این بند می باشند)

ب) داوطلبانی که پس از تاریخ ۰۱/۰۲/۲۰۱۳ شروع به تحصیل در مقطع تحصیلی متوسطه در خارج از کشور ترکیه (به غیر از قبرس شمالی) نموده و دوره ی آموزش متوسطه ی (دوره ی دبیرستان) خود را در کشوری بیگانه (به غیر از قبرس شمالی) به اتمام رسانده (دانش آموزانی که تحصیلات دوره ی دبیرستان خود را در خارج از کشور ترکیه (به غیر از قبرس شمالی) و در یکی از مدارس ترک زبانی که با اخذ مجوز از وزارت آموزش و پرورش کشور ترکیه به فعالیت خود ادامه می دهند نیز مشمول این بند می باشند ) و قصد  استفاده از ظرفیت تخصیص یافته به دانشجویان خارجی تبار را دارند. 

۵) افرادی که تبعه کشور قبرس شمالی بوده و یا افرادی که مقیم کشور قبرس شمالی بوده و تحصیلات دوره ی متوسطه خود را در این کشور به اتمام رسانده و دارای کارنامه ی شرکت در آزمون GCEAL می باشند و نیز افرادی که در سال های مابین ۲۰۰۵ الی ۲۰۱۰ میلادی در کالج و یا دبیرستان های کشورهایی به غیر از ترکیه و قبرس شمالی ثبت نام نموده و با اتمام تحصیلات خود در این مراکز و شرکت در آزمون GCEAL دارای کارنامه شرکت در این آزمون بوده و یا نایل به اخذ این کارنامه خواهند شد.

افرادی که مشمول یکی از شرایط زیر می باشند قادر به مراجعه به دانشگاه ها و موسسات آزموش عالی کشور ترکیه و استفاده از سهمیه تخصیص یافته به دانشجویان خارجی تبار نمی باشند.

B) داوطلبانی که:

۱) ترک تبار بوده و تحصیلات دوره ی متوسطه ی (دبیرستان) خود را در کشور ترکیه و یا قبرس شمالی به اتمام رسانده اند.

۲) تبعه ی کشور قبرس شمالی می باشند. ( به غیر از داوطلبانی که تحصیلات دوره  ی متوسطه (دبیرستان) خود را در دبیرستان های قبرس شمالی به اتمام رسانده و دارای کارنامه ی آزمون GCEAL می باشند و نیز داوطلبانی که در سال های بین ۲۰۰۵ الی ۲۰۱۰ میلادی در کالج و یا دبیرستان های کشورهایی به غیر از ترکیه و قبرس ثبت نام نموده و با اتمام تحصیلات خود دارای کارنامه آزمون GCEAL بوده و یا موفق به اخذ کارنامه مذکور خواهند شد).

۳) بر اساس ماده ۲ بند الف موارد فوق الذکر اولین تابعیت تعلق یافته به ایشان، تابعیت کشور ترکیه بواسطه تولد در کشور ترکیه و یا خارج از این کشور و از طریق نسبت با والدین ترک تبار (پدر یا مادر ترک تبار) می باشد ( به غیر از افرادی که حائز شرایط مندرج در ماده ۲ بند الف می باشند).

۴) دارای تابعیت دوگانه بوده و یکی از تابعیت های تعلق یافته به ایشان تابعیت کشور قبرس شمالی می باشد (افرادی که تحصیلات دوره ی متوسط (دبیرستان) خود را در دبیرستان های کشور قبرس شمالی به اتمام رسانده و دارای کارنامه GCEAL بوده و نیز افرادی که در سال های ، بین ۲۰۰۵ الی ۲۰۱۰ میلادی در کالج و یا دبیرستان های کشورهایی به غیر از ترکیه و یا قبرس شمالی ثبت نام نموده و با اتمام تحصیلات خود دارای کارنامه آزمون GCEAL بوده و یا موفق به اخذ کارنامه ی مذکور خواهند شد مشمول این بند نمی باشند).

لطفاً جهت اطلاع از وضعیت داوطلبی و تطبیق و یا عدم تطبیق شرایط خود جهت برخورداری از شرایط داوطلبان خارجی تبار و بهره مندی از ظرفیت تخصیص یافته در دانشگاه های کشور ترکیه به این دسته از داوطلبان با مشاورین آکادمی کانون تماس حاصل فرمایید.