همکاری‌ مشترک علمی پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد و دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه

انجمن دانشجویان ایرانی مقیم ترکیه  _ در نشست معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی و رئیس دانشکده روابط بین‌الملل وزارت

Read more