در دانشگاه علمی کاربردی؛ رشته سیستم های ارتباط و ناوبری هوایی بالگرد راه اندازی شد

انجمن دانشجویان ایرانی مقیم ترکیه  _ برنامه درسی سیستم های ارتباط و ناوبری هوایی بالگرد در دانشگاه جامع علمی کاربردی در

Read more