دستاورد جدید پژوهشگاه ابن سینا؛ تولید موش‌های آزمایشگاهی با قابلیت نقص سیستم ایمنی

انجمن دانشجویان ایرانی مقیم ترکیه _ مدیرگروه جنین‌شناسی پژوهشگاه ابن‌سینا گفت: تمامی مراحل مهندسی سازه ژنی با استفاده از ویرایش ژنی

Read more