مدیر کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم: جشنواره حرکت، جشنواره ای برای همه دانشجویان است

انجمن دانشجویان ایرانی مقیم ترکیه _ مدیر کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم گفت: دهمین جشنواره حرکت در کرمانشاه برگزار

Read more