برگزاری سمینار و کارگاه هنری ابروباد در موسسه یونس امره در تهران

انجمن دانشجویان ایرانی مقیم ترکیه _ موسسه یونس امره در تهران در چارچوب برنامه‌های فرهنگی-هنری خود، سمینار و کارگاه هنری

Read more