سامانه «سقا» برای دریافت مجوز خروج از کشور دانشجویان آغاز به کار کرد

انجمن دانشجویان ایرانی مقیم ترکیه _ سامانه (سقا) برای ثبت و دریافت مجوز خروج اربعین برای دانشجویان به نشانی www.sagha-noor.ir

Read more