اسامی دانشگاههای دارای رشته دندانپزشکی در ترکیه

انجمن دانشجویان ایرانی مقیم ترکیه _ اسامی دانشگاههای دارای رشته دندانپزشکی :  Ankara Üniversitesi(Ankara)  Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Başkent Üniversitesi(Ankara)  Çukurova Üniversitesi(Adana) 

Read more

لیست دانشگاههای ترکیه که مورد تایید وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ایران است

انجمن دانشجویان ایرانی مقیم ترکیه _ لیست دانشگاههای ترکیه مورد تایید وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ایران : دانشگاه

Read more