بازگشت به تحصیل ۸۵ دانشجوی دارای مشکل دانشگاه علامه

انجمن دانشجویان ایرانی مقیم ترکیه _ رئیس دانشگاه علامه طباطبایی گفت: پیش از این ۹۰ نفر از دانشجویان با مشکل ادامه تحصیل مواجه بودند که از این تعداد ۸۵ نفر از این افراد به تحصیل بازگشتند.

به گزارش مهر ، حسین سلیمی  گفت: زمانی که مسئولیت دانشگاه را برعهده گرفتم حدود ۹۰ نفر از دانشجویان به گونه ای مشکلات مختلفی برای ادامه تحصیل داشتند که مشکل ۸۵ نفر از آنها برطرف شده است.

وی افزود: از این افراد دو دانشجو تمایل به ادامه تحصیل نداشتند و به دانشگاه مراجعه نکردند.

رئیس دانشگاه علامه طباطبایی خاطرنشان کرد: مشکل سه نفر از این دانشجویان نیز هنوز برطرف نشده است که امیداوریم با رایزنی با وزارت علوم و دستگاه های مرتبط بتوانیم مشکل این دانشجویان را نیز حل کنیم.

سلیمی عنوان کرد: طبق آمار مشکل ۹۰ درصد دانشجویان این دانشگاه که نمی توانستند ادامه تحصیل دهند برطرف شده است.

وی تاکید کرد: تعداد زیادی از این دانشجویان فارغ التحصیل شده اند.

برای مطالعه اطلاعات این صفحه لازم است که عضو کانون باشید. اگر عضو هستید لطفا وارد شوید، اگر هم عضو نیستید از فرم زیر می توانید برای ثبت نام در کانون استفاده کنید.